Recomanacions de la DGT en conduir una furgoneta. ¿Es pot parar en doble fila?

Que aixequi la mà el que pugui assegurar que aprovaria amb bona nota l’examen tipus test de la dgt.

Si la resposta és que si, deixa que et posem un parell d’exemples.

Que haguessis respost?

Pregunta test dgt sobre furgonetas
fuente: http://revista.dgt.es/es/test/

Aquesta era fàcil.

Ara una més difícil.

Pregunta test dgt sobre furgonetas
Fuente:http://revista.dgt.es/es/test/

Recomanacions de la DGT per conduir una furgoneta

A continuació algunes recomanacions i recordatoris de la DGT que sempre són útils:

  • La velocitat màxima d’un furgoneta mixta per autopista o autovia és 100 km / h sempre que la vorera d’emergència sigui superior a 1,5m. Que el seu cas és 90km / h.
  • La velocitat màxima d’un furgó per autopista o autovia és 90km / h. (Llista de velocitats completa en aquest enllaç)
  • Les furgonetes no porten tacògraf ni estan subjectes al seu control.
  • A major massa de la furgoneta major distància de seguretat per a la frenada hem de mantenir.
  • Col·loca bé la càrrega. Si pot ser ben subjecta i entre els dos eixos del vehicle.
  • Molta precaució a l’aparcar. Especialment si hi ha vianants.
  • Atent als angles morts dels retrovisors.

¿Es pot parar en doble fila? ¿I estacionar?

Aparcar en doble fila és completament il·legal.

No obstant això si pots parar quan hi hagi una àrea de càrrega i descàrrega a prop per a activitats de càrrega i descàrrega.

Tingueu especial atenció a l’article 92 del código de circulación segons el cual:

(reproduïm literalment)

Articulo 94. Lugares prohibidos. 

24. Queda prohibido parar en los siguientes casos: 
a. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles.
b. En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d. En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos o, en vís interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad.
e. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
f. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
g. En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
h. En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
i. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano. (Artículo 39.1 del texto articulado.)
· 25. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos: 
a. En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, en los que está prohibida la parada.
b. En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza municipal.
c. En zonas señalizadas para carga y descarga.
d. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
e. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
f. Delante de los vados señalizados correctamente.
g. En doble fila. (artículo 39.2 del texto articulado).
· 26. Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los apartados a), d), e), f), g) e i) del apartado 1 de este artículo, en los pasos a nivel y en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, tendrán la consideración de infracciones graves.

En resum, tècnicament si que es pot parar en doble fila sempre que no ens trobem en alguna d’aquestes situacions prohibides.

En qualsevol cas, mai es pot estacionar en doble fila.

Tens clar en quins casos pots parar en doble fila en via urbana i quan no?

Recordeu que estem sempre a la vostra disposició per les vies habituals de contacte. A la nostra web podràs obtenir un pressupost orientatiu immediat del que et costarien els nostres serveis de rent a car.